Hoppa till innehåll

Nedsättning av studielånet – betala mindre under en tid

Om du har svårt att betala på ditt studielån kan du ansöka om att betala mindre under en tid. Det kallas för nedsättning och det kan du ansöka om du har låg inkomst eller synnerliga skäl. Om du får nedsättning kan det innebära att dina framtida årsbelopp kan bli högre.

När du kan få nedsättning (betala mindre)

Om du har svårt att betala tillbaka kan du ansöka om att få nedsättning (betala mindre under en tid). Du kan ansöka om nedsättning på grund av låg inkomst, synnerliga skäl och i några andra situationer.

Låg inkomst

Med låg inkomst menar vi låga beskattningsbara inkomster från tjänst, näringsverksamhet eller kapital. Det kan vara exempelvis:

 • lön
 • a-kassa
 • skattepliktigt omvårdnadsbidrag
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • pension
 • aktivitetsstöd från Försäkringskassan
 • inkomster från eget företag
 • inkomster från försäljning av bostad
 • ränta
 • aktieutdelning

Vi räknar på din sammanlagda inkomst för hela året

Du ska räkna med inkomster för hela året både från Sverige och från utlandet. Inkomster från utlandet ska du beräkna enligt de skatteregler som gäller i det land där du bor.

Synnerliga skäl

Synnerliga skäl kan exempelvis vara om du är beroende av försörjningsstöd under minst tre månader i följd eller om du får hel aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Det kan också vara att omständigheter kopplade till corona, som har påverkat din ekonomi.

Andra situationer, exempelvis att du börjar studera igen

Du kan också få betala mindre om du

 • börjar studera med studiestöd igen
 • får utbildningsbidrag för doktorander (gäller endast dig som fått ett beslut om detta före 1 juli 2017)
 • deltar i militär grundutbildning med värnplikt i Sverige i mer än 60 dagar
 • deltar i en utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

Nedsättning på grund av låg inkomst

Du kan ansöka om att få nedsättning om du får lägre inkomst.

Vi räknar då ut ett nytt årsbelopp utifrån din beräknade sammanlagda inkomst under betalningsåret. Om du är 49 år eller yngre blir ditt nya årsbelopp fem procent av inkomsten och om du är 50 år eller äldre blir ditt nya årsbelopp sju procent av inkomsten.

Ditt nya årsbelopp måste vara minst 1 428 kronor lägre än ditt ursprungliga årsbelopp för att du ska få nedsättning.

Om du inte har betalat färdigt ditt lån när du fyller 60, får du betala tills din skuld är slutbetald eller som längst tills du fyller 68 år.

Om din inkomst ändras under året ska du göra en inkomständring i Mina sidor.

Gäller lån mellan 1989 och 2001

För att du ska kunna få nedsättning under 2020, måste din beräknade sammanlagda inkomst minska med minst 15 procent. Din beräknade inkomst jämför vi med den inkomst du hade två år tidigare. Ditt nya årsbelopp kan då bli fyra procent av din beräknade inkomst.

Räkna ut hur dina framtida betalningar blir om du söker nedsättning

Här kan du räkna ut hur mycket du ska betala tillbaka och se hur det blir om du söker nedsättning för att du har svårt att betala.

Ansök om nedsättning på grund av låg inkomst

För att du ska få betala ett lägre belopp (om du har låg inkomst) för 2021 måste din ansökan om att betala mindre ha kommit in till CSN senast den 30 november 2021. Om du har lån som du har tagit före 1989 är det andra ansökningstider som gäller. Du kan läsa mer om detta längre ned under rubriken Gäller lån före 1989 - Nedsättning på grund av låg inkomst.

Om din inkomst ändras

Om du tidigare har sökt om att få betala mindre under 2021 och din inkomst ändras under året, ska du göra en inkomständring i Mina sidor. Du kan ändra din inkomst flera gånger.

Nedsättning på grund av synnerliga skäl

Om du har synnerliga skäl finns det en viss möjlighet att få nedsättning för ett år (årsbelopp). När CSN prövar din ansökan gör vi en bedömning av alla förhållanden du beskriver.

Synnerliga skäl är exempelvis

 • om du är beroende av försörjningsstöd under minst tre månader i följd
 • om du får hel aktivitetsersättning från Försäkringskassan (din totala inkomst får inte vara högre än garantinivån)
 • omständigheter kopplade till corona, som har påverkat din ekonomi.

Om du får hel aktivitetsersättning får din totala inkomst inte vara högre än garantinivån.

Ditt årsbelopp kan inte bli lägre än det belopp du redan betalat för året. Tänk därför på att skicka in din ansökan så fort som möjligt.

Om du har fått belopp att betala för tidigare år, dvs. slutliga årsbelopp, kan vi pröva om det fanns synnerliga skäl under det året.

Du kan i vissa fall få ditt lån avskrivet. Det innebär att du inte behöver betala tillbaka hela eller delar av ditt lån.

När kan ditt lån skrivas av?

Sista ansökningsdatum

Din ansökan om nedsättning för år 2021 måste ha kommit in till CSN senast den 30 november 2024. Detta är också sista dagen för att anmäla att uppgifter i din ansökan ändrats eller för att ta tillbaka din ansökan.

Sista ansökningsdatum för tidigare år

År

Sista ansökningsdatum

2020

30 november 2023

2019

30 november 2022

2018

30 november 2021

2017

30 november 2020

2016

30 november 2019

2015

30 november 2018

2014

30 november 2017

2013

30 november 2016


När du ansöker om att få betala mindre med hänsyn till synnerliga skäl, måste du alltid skicka in intyg som visar uppgifter om din inkomst eller den tidsperiod du får ersättning. Du ska skicka in följande:

 • Om du får försörjningsstöd ska du visa detta med ett intyg från socialtjänsten där det framgår under vilka månader du fått försörjningsstödet utbetalt.
 • Om du har aktivitetsersättning ska du skicka med ett beslut om detta från Försäkringskassan.

Dina framtida årsbelopp kan bli högre

När du betalar mindre på ditt lån påverkar det din återbetalning. Om du betalar mindre under en tid kan de årsbelopp du ska betala efteråt bli högre.

Ny återbetalningstid

Återbetalningstid är det antal år du har på dig att betala tillbaka ditt studielån. Om du har fått betala mindre (nedsättning) på ditt studielån i minst tre år på grund av din inkomst eller med hänsyn till synnerliga skäl, kan du ansöka om ny återbetalningstid. Du beställer blanketten i Mina sidor.

Vi kontrollerar din inkomst i efterhand

Två år efter betalningsåret kontrollerar vi din inkomst. Om du betalat för lite måste du betala in mer pengar till oss. Du får också betala en tilläggsavgift.

Kontroll av inkomst

Samordnad betalning

Om du får svårt att betala när du valt samordnad betalning, kan du ansöka om att nedsättning. Reglerna för nedsättning är olika beroende på var du bor.

Inom EU/EES eller Schweiz

Om du bor inom EU/EES eller Schweiz, då kan du få nedsättning med hänsyn till din inkomst. Du måste då kunna styrka dina inkomst­uppgifter med ett beslut om slutlig skatt eller motsvarande intyg från skattemyndigheten i landet.

Utanför EU/EES eller Schweiz

Bor du utanför EU/EES eller Schweiz, då kan du få nedsättning om du har starka personliga skäl (synnerliga skäl)

Styrka inkomst i utlandet

Gäller lån före 1989

Nedsättning på grund av låg inkomst

Om du har låg inkomst kan du ansöka om att få nedsättning (betala mindre på ditt lån). Sista ansökningsdag är den 31 oktober året efter avgiftsåret. Det innebär att sista ansökningsdag för 2020 är den 31 oktober 2021.

Om din inkomst är lägre än 166 600 kronor under 2021 behöver du inte betala något alls till CSN. Årsavgiften blir 0 kronor. Detsamma gäller om du har barn under 10 år och du har en inkomst som är lägre än 214 200 kronor.

Inkomstgränser utifrån om du har barn under 10 år eller saknar barn

År

Belopp utan barn

Belopp med barn under 10 år

2020

165 500 kronor

212 800 kronor

2019

162 700 kronor

209 200 kronor

2018

159 200 kronor

204 700 kronor

2017

156 800 kronor

201 600 kronor

2016

155 000 kronor

199 300 kronor

2015

155 700 kronor

200 200 kronor

2014

155 400 kronor

199 800 kronor

Om du har högre inkomst än 166 200 kronor

Även om din inkomst är högre än 166 200 kronor under 2021, finns möjligheten att du kan få betala ett lägre belopp. Då räknar vi ut något som kallas avgiftsunderlag som är detsamma som din inkomst. Om du har vårdnaden om barn under 10 år, drar vi av 47 600 kronor från din inkomst för att få fram ditt avgiftsunderlag. Det kallas barnavdrag.

Nedsättning på grund av synnerliga skäl

Om du har synnerliga skäl finns det en viss möjlighet att få nedsättning (betala mindre) för ett år.

Synnerliga skäl är exempelvis

 • om du är beroende av försörjningsstöd under minst tre månader i följd
 • om du är sjukskriven under minst nio av årets tolv månader.

Om du är sjukskriven

Vi kan ta hänsyn till lång sjukskrivning med ersättning. Lång sjukskrivning innebär att du är sjukskriven i minst nio av årets tolv månader. Din totala årsinkomst får dock inte vara för hög.

Om du är sjukskriven och har sjukdomskostnader

Om du är sjukskriven under minst nio av årets tolv månader och dessutom har kostnader på grund av sjukdomen, kan du också få nedsättning (betala mindre). Din totala årsinkomst får dock inte vara för hög.

Om du får ersättning för dina kostnader genom högkostnads­skyddet, räknas inte dina sjukdomskostnader med när vi prövar om du har synnerliga skäl. Läs mer om högkostnadsskyddet på webbplatsen för 1177 Vårdguiden.

Du måste styrka dina uppgifter

När du ansöker om nedsättning måste du skicka in intyg om följande:

 • Om du får försörjningsstöd ska du skicka med ett intyg från socialkontoret där det framgår under vilka månader och år du fått försörjningsstöd utbetalt.
 • Om du är sjukskriven ska du skicka med ett intyg från Försäkringskassan där det står under vilken tid du är sjukskriven och hur mycket du får i sjukpenning.
 • Om du har kostnader på grund av sjukdom, måste du skicka in ett läkarintyg som visar att du behöver läkemedel. Du ska också skicka med kvitton på de kostnader du haft.
Flerårig nedsättning

Om du har svårt att betala på grund av en längre tids sjukdom eller funktionsnedsättning, kan du få betala en lägre årsavgift för mer än ett år i taget. Det kallas flerårig nedsättning. Villkoren för detta är följande:

 1. Du har hel aktivitetsersättning, hel tidsbegränsad sjukersättning (tidigare kallat sjukbidrag) eller hel sjukersättning (tidigare kallat förtidspension) från Försäkringskassan.
 2. Din totala inkomst är högst 166 600 kronor under 2020. Om du har vårdnaden om barn under tio år, är denna gräns 214 200 kronor.

Du kan få en lägre årsavgift på grund av sjukdom som längst tio år i följd.

Om du har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att din arbetsförmåga och betalningsförmåga är nedsatt för resten av livet, kan CSN skriva av ditt lån.

Avskrivning av studielån

Hur ansöker du om flerårig nedsättning?

Det finns inte någon särskild ansökningsblankett för flerårig nedsättning. Du kan endast ansöka genom att skicka brev till oss.

I brevet ska du skriva din inkomst samt om du har vårdnaden om barn under tio år. Du ska dessutom skicka med ett beslut från Försäkringskassan. Beslutet ska visa under vilken period du får ersättningen och hur mycket du får.

Senaste datum för ansökan

Din ansökan om flerårig nedsättning från och med 2021, måste ha kommit in till CSN senast den 31 oktober 2022.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-07-16
Hjälpte den här sidan dig?