Hoppa till innehåll

Avskrivning av studielån

Du kan i vissa fall få ditt studielån avskrivet. Det är olika regler beroende på vilken typ av studielån du har.

När du kan få ditt lån avskrivet

CSN kan skriva av ditt lån

 • vid en viss ålder
 • vid dödsfall
 • om du har tagit lån för behörighetsgivande studier för att studera på grundskole- eller gymnasienivå före 1 januari 2018 och du någon gång efter dessa studier läser vidare med lån på en utbildning som kan ingå i en svensk högskoleexamen.
 • om du har synnerliga skäl (starka personliga skäl).

När behöver jag ansöka om avskrivning?

I de flesta fall behöver du inte ansöka om avskrivning utan det sker automatiskt. Men du behöver göra en ansökan om anledningen till att du vill få ditt studielån avskrivet är någon av de här:

 • Du har starka personliga skäl.
 • Du är sjuk.
 • Du har en funktionsnedsättning.

Du beställer blankett i Mina sidor.

Vid en viss ålder eller vid dödsfall

Om du fortfarande har en skuld till CSN i början av det år du fyller 68, skriver vi av lånet. Det gäller lån som du tagit efter 2001. Då behöver du alltså inte ansöka om att få lånet avskrivet.

Om du vid 68 års ålder inte har betalat årsbeloppen för de tre senaste tre åren, kan du inte få hela lånet avskrivet.

Vid dödsfall

Vid dödsfall skriver CSN av hela lånet och eventuella återkrav, när vi fått uppgift om dödsfallet från Skatteverket.

Om den avlidne var bosatt utomlands när dödsfallet inträffade, måste anhöriga kontakta svenska ambassaden i det landet för att förmedla ett dödsbevis i original. Se Sweden abroad för uppgifter om ambassader.

På grund av behörighetsgivande studier

Du kan få delar av ditt lån avskrivet som du tagit lån för att studera på grundskole- eller gymnasienivå och därefter studerat på en utbildning som kan ingå i en svensk högskoleexamen. Det här gäller studier på grundskole- eller gymnasienivå fram till den 31 december 2017. Lån för behörighets­givande studier efter det datumet kommer inte att vara möjliga att skriva av på grund av förändringar i studiestödslagen.

Villkor

Vi skriver av en del av ditt studielån för behörighetsgivande studier när du fått 60 godkända högskolepoäng eller motsvarande.

Du kan maximalt få hälften av studielånet inklusive ränta avskrivet.

Har du studerat med det högre bidraget har du inte rätt till avskrivning.

Du behöver efter dina behörighetsgivande studier fått beslut om studielån för utbildning som kan ingå i en svensk högskoleexamen.

Behöver jag ansöka om avskrivning?

Du behöver i regel inte ansöka om att få lånet avskrivet, prövningen sker i de flesta fall automatiskt två gånger om året.

I de här fallen behöver du ansöka om avskrivning:

 • om du har studerat på en skola som inte lämnar uppgifter om godkända poäng till CSN
 • om du studerat utomlands på gymnasie- eller grundläggande nivå.

Kontakta oss om du vill beställa blanketten för avskrivning.

Vad gäller för mig med äldre lån?

Läs vad som gäller för dig med äldre lån under För lån tagna 1 januari 1989–30 juni 2001.

Vid sjukdom, funktionsnedsättning eller andra synnerliga skäl

Om du blivit sjuk, har funktionsnedsättning eller har starka personliga skäl kan du ansöka om att få ditt lån avskrivet. Detta gäller exempelvis om du uppfyller något av följande:

 • Du har hel sjukersättning och din sammanlagda inkomst inte överstiger garantinivån som för 2021 motsvarar 120 428 kronor (för 2020 motsvarar det 119 669 kronor) vilket är 2,53 prisbasbelopp.
 • Du har fått förlängd studietid på grund av funktionsnedsättning vilket har gjort att du behövt låna mera pengar.
 • Du tvingas avbryta din utbildning på grund av sjukdom eller skada.

Om du fått förlängd studietid

Vi kan i vissa fall skriva av den del av ditt lån som du fått på grund av den förlängda studietiden till följd av din funktionsnedsättning.

Du måste ha avslutat din utbildning innan du kan ansöka om avskrivningen. När du ansöker ska du skicka in ett läkarintyg som visar att den förlängda studietiden berodde på din funktionsnedsättning.

Om du avbrutit studierna på grund av sjukdom eller skada

Du kan ha rätt till avskrivning om du tvingats avbryta studierna på grund av sjukdom eller skada och du inte kan återuppta din utbildning eller använda den i arbetslivet.

För lån tagna 1 januari 1989–30 juni 2001

Det år du fyller 65

Om du fortfarande har en skuld till CSN i början av det år du fyller 65, skriver vi av lånet. Du behöver alltså inte ansöka om att få lånet avskrivet.

Det finns ett undantag. Om du vid 65 års ålder inte har betalat årsbeloppen för de tre senaste åren, kan du inte få hela lånet avskrivet.

På grund av behörighetsgivande studier

Du kan få skriva av delar av ditt lån som du har haft för behörighetsgivande studier. Kravet är att du efter dessa studier läser vidare på eftergymnasial nivå i minst tre terminer med studiestöd. Totalt kan vi skriva av lån för högst sex terminer. Den ränta som lagts på lånet avskrivs inte.

Behöver jag ansöka om att få lånet avskrivet?

Om du har valt att förändra dina lån och betalar enligt reglerna för lån efter 2001 behöver du ansöka om avskrivning.

NT-basår

NT-basår var en utbildning inom naturvetenskap och teknik som gav rätt till studiestöd mellan 1995 och 2002.

Om du har fått studiestöd för ett NT-basår, kan du få halva lånet inklusive ränta avskrivet.

För lån tagna före 1989

Det år du fyller 65

Om du fortfarande har en skuld till CSN i början av det år du fyller 65, skriver vi av lånet. Du behöver alltså inte ansöka om att få lånet avskrivet.

Det finns ett undantag. Om du vid 65 års ålder inte har betalat årsavgiften för de tre senaste tre åren, kan du inte få hela lånet avskrivet.

På grund av behörighetsgivande studier

Du kan få skriva av lån för gymnasiestudier om du haft lån i minst fyra terminer för eftergymnasiala studier. Den ränta som lagts på lånet avskrivs inte. Det finns ytterligare villkor som ska vara uppfyllda, ta kontakt med CSN om du har frågor om detta.

Behöver jag ansöka om att få lånet avskrivet?

Om du har valt att förändra dina lån och betalar enligt reglerna för lån efter 2001 behöver du ansöka om avskrivning.

Vid sjukdom, funktionsnedsättning eller andra synnerliga skäl

Du kan i vissa fall få lånet avskrivet på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, vård av barn med funktionsnedsättning eller andra synnerliga skäl. Du behöver göra en ansökan om avskrivning för att vi ska kunna bedöma ditt fall.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-12-15
Hjälpte den här sidan dig?
eller