Hoppa till innehåll

Avskrivning av studielån

CSN kan i vissa fall skriva av ditt lån helt eller delvis. Vi kan till exempel skriva av ditt lån vid en viss ålder, vid dödsfall eller om du har synnerliga skäl. Det är olika regler beroende på vilket lån du har.

Nytt studielån för alla från år 2022

Riksdagen inför ett nytt studielån för alla som får studiemedel utbetalda från 1 januari 2022. Även åldersgränser ändras i vissa delar av återbetalningen.

Om höjda åldersgränser och nytt lån för alla

Avskrivning - lån tagna efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Ålder

CSN skriver av ditt studielån i början av det år du fyller 68 år. Villkor: om du inte har betalat avgifter och dina årsbelopp de senaste tre åren innan du fyller 68 år, kan du inte få hela lånet avskrivet.

Dödsfall

Vid dödsfall skriver CSN av hela lånet och eventuella återkrav. Avskrivning sker när vi får uppgift om dödsfallet från Skatteverket.

Om den avlidne var bosatt utomlands, måste de anhöriga kontakta svenska ambassaden i landet för att få ett dödsbevis i original. Se Sweden abroad för uppgifter om ambassader.

Sjukersättning upp till garantinivån

CSN kan skriva av ditt studielån om du har hel sjukersättning och en sammanlagd inkomst som inte överstiger garantinivån för hel sjukersättning (2,53 prisbasbelopp). År 2021 är garantinivån 120 428 kronor. Även om du har hel sjukersättning som överstiger garantinivån kan du i vissa fall ha rätt till avskrivning.

Synnerliga skäl

CSN kan i vissa fall skriva av delar av eller hela ditt studielån med hänsyn till synnerliga skäl.

Ett exempel på synnerliga skäl kan vara om du tvingats avbryta dina studier på grund av skada eller sjukdom.

De krav som ställs är att:

 • Skadan eller sjukdomen uppkommit under studietiden,
 • skadan eller sjukdomen är varaktig, och
 • du inte kan få användning av utbildningen.

Ett annat synnerligt skäl är om du på grund av varaktig funktionsnedsättning har fått en förlängd studietid utöver vad som får anses vara normalt för den aktuella utbildningen. Ett krav är att du har tagit en examen.

Om du har frågor om avskrivning med hänsyn till synnerliga skäl kan du kontakta CSN.

Behörighetsgivande studier

Om du vid vuxen ålder (över 20 år) har fått studielån för studier på grundskole- eller gymnasienivå före den 1 januari 2018 och därefter fått lån på eftergymnasial nivå, kan du få en del av den skuld som gäller grundskole- eller gymnasiestudier avskrivet. För att få avskrivning måste du ha blivit godkänd på minst 60 högskolepoäng.

Avskrivning - lån tagna mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001

Om du har lån tagna mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001 gäller följande regler.

Ålder

CSN skriver av ditt studielån i början av det år du fyller 65 år. Villkor: om du inte har betalat avgifter och dina årsbelopp de senaste tre åren innan du fyller 65 år, kan du inte få hela lånet avskrivet.

Dödsfall

Vid dödsfall skriver CSN av hela lånet och eventuella återkrav. Avskrivning sker när vi får uppgift om dödsfallet från Skatteverket.

Om den avlidne var bosatt utomlands, måste de anhöriga kontakta svenska ambassaden i landet för att få ett dödsbevis i original. Se Sweden abroad för uppgifter om ambassader.

Sjukersättning upp till garantinivån

CSN kan skriva av ditt studielån om du har hel sjukersättning och en sammanlagd inkomst som inte överstiger garantinivån för hel sjukersättning (2,53 prisbasbelopp). År 2021 är garantinivån 120 428 kronor. Även om du har hel sjukersättning som överstiger garantinivån kan du i vissa fall ha rätt till avskrivning.

Synnerliga skäl

CSN kan i vissa fall skriva av delar av eller hela ditt studielån med hänsyn till synnerliga skäl.

Ett exempel på synnerliga skäl kan vara om du tvingats avbryta dina studier på grund av skada eller sjukdom.

De krav som ställs är att:

 • Skadan eller sjukdomen uppkommit under studietiden,
 • skadan eller sjukdomen är varaktig,
 • du inte kan få användning av utbildningen, och
 • du har tvingats ta nya lån för en ny utbildning.

Ett annat synnerligt skäl är om du på grund av varaktig funktionsnedsättning har fått en förlängd studietid utöver vad som får anses vara normalt för den aktuella utbildningen. Ett krav är att du har tagit en examen.

Om du har frågor om avskrivning med hänsyn till synnerliga skäl kan du kontakta CSN.

Behörighetsgivande studier

Om du vid vuxen ålder (över 20 år) har fått studielån för studier på grundskole- eller gymnasienivå och därefter på eftergymnasial nivå, kan du få avskrivet en del av den skuld som gäller grundskole- eller gymnasiestudier. För att du ska kunna få avskrivning ska du ha fått studielån för minst tre eftergymnasiala terminer.

Avskrivning - lån tagna före 1989

Om du har lån tagna före 1989 gäller följande regler.

Ålder

CSN skriver av ditt studielån i början av det år du fyller 65 år. Villkor: om du inte har betalat administrativa avgifter och årsavgiften de senaste tre åren innan du fyller 65 år, kan du inte få hela lånet avskrivet.

Dödsfall

Vid dödsfall skriver CSN av hela lånet och eventuella återkrav. Avskrivning sker när vi får uppgift om dödsfallet från Skatteverket.

Om den avlidne var bosatt utomlands, måste de anhöriga kontakta svenska ambassaden i landet för att få ett dödsbevis i original. Se Sweden abroad för uppgifter om ambassader.

Synnerliga skäl

CSN kan i vissa fall skriva av delar av eller hela ditt studielån med hänsyn till synnerliga skäl.

Ett exempel på synnerliga skäl kan vara om du tvingats avbryta dina studier på grund av skada eller sjukdom.

De krav som ställs är att:

 • Skadan eller sjukdomen uppkommit under studietiden,
 • skadan eller sjukdomen är varaktig,
 • du inte kan få användning av utbildningen, och
 • du har tvingats ta nya lån för en ny utbildning

Ett annat synnerligt skäl är om du på grund av varaktig funktionsnedsättning har fått en förlängd studietid utöver vad som får anses vara normalt för den aktuella utbildningen. Ett krav är att du har tagit en examen.

Om du har frågor om avskrivning med hänsyn till synnerliga skäl kan du kontakta CSN.

Sjukdom eller funktionsnedsättning

CSN kan skriva ditt studielån om din betalningsförmåga är varaktigt nedsatt på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Din arbetsförmåga ska vara varaktigt nedsatt med minst hälften på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning och din betalningsförmåga ska vara nedsatt till följd av detta. Din sammanlagda inkomst ska understiga 3,5 prisbasbelopp. År 2021 motsvarar 3,5 prisbasbelopp 166 600 kronor. 

Vård av barn med funktionsnedsättning

Om du under ett år får omvårdnadsbidrag för att du vårdar ett barn med funktionsnedsättning kan CSN skriva av ett belopp som motsvarar din årsavgift. Inkomsten får under avgiftsåret inte överstiga 75 procent av prisbasbeloppet.

Behörighetsgivande studier

Om du har frågor om regler kring avskrivning för behörighetsgivande studier kan du kontakta CSN.

Återkrav

Lån tagna efter den 30 juni 2001 (annuitetslån): återkrav skrivs av när du fyller 68 år eller om du avlider.

Lån tagna mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001 (studielån): återkravs skrivs av när du fyller 65 år eller om du avlider.

Lån tagna före 1989 (studiemedel): återkravs skrivs av när du fyller 65 år eller om du avlider.

Vi skriver inte av återkrav på grund av synnerliga skäl, eftersom det inte finns något lagstöd för detta.

Ansökan om avskrivning

I de flesta fall behöver du inte ansöka om avskrivning utan det gör vi automatiskt. Men i följande fall behöver du själv ansöka om att få ditt lån avskrivet.

 • Du har synnerliga skäl
 • Du är sjuk
 • Du har funktionsnedsättning
 • På grund av behörighetsgivande studier om du studerat på en skola som inte lämnar uppgifter om godkända poäng till CSN eller om du har studerat utomlands på gymnasie- eller grundläggande nivå.
Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-06-18
Hjälpte den här sidan dig?