Hoppa till innehåll
Vi stänger våra tjänster för tekniskt underhåll från kl. 06.15-12 den 19-20 oktober. De tjänster som påverkas av stängningen är Mina sidor, Mina sidor app, Mina tjänster samt e-postformuläret.

Bidrag för gymnasiestudier i Sverige – studiehjälp och andra bidrag

Det finns flera olika bidrag för studier på gymnasiet, bland annat studiebidrag. Studiebidrag får alla som har fyllt 16 år och går på gymnasiet. Här hittar du information om de olika bidragen, hur du ansöker och vad du behöver tänka på.

Olika bidrag på gymnasiet

Det finns olika bidrag för studier på gymnasiet. Studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg är de vanligaste bidragen. Samlingsnamnet för dem är studiehjälp.

Studiehjälp – studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg
 • Studiebidrag behöver du inte ansöka om för studier i Sverige som svensk medborgare. Det fungerar som en förlängning av barnbidraget. Du får det när du har fyllt 16 år och studerar på heltid.
 • Extra tillägg är för familjer med en inkomst som är lägre än 125 000 kronor före skatt under ett läsår. Det här bidraget måste du ansöka om. Du kan få det även om du inte fyllt 16 år.
 • Inackorderingstillägg kan du ansöka om när du har långt till skolan och behöver bo på studieorten. Det gäller dig som läser på folkhögskola och fristående gymnasieskola. Du kan få det även om du inte fyllt 16 år. Om du läser på en kommunal gymnasie­skola ansöker du vanligtvis om inackorderings­tillägg från din hemkommun.

Studiehjälp kan du få till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20. Är du äldre än 20 år? Ansök i stället om studiemedel.

Bidrag för gymnasiala lärlingsutbildningar

Lärlingsersättning kan du få om du ska läsa en gymnasial lärlings­utbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram. Du kan få det även om du inte fyllt 16 år.

Du kan inte få lärlingsersättning om du går på

 • en lärlingsutbildning i gymnasie­särskolan
 • en gymnasial utbildning på komvux där delar av din utbildning är på en arbetsplats.
Rg-bidrag för hörselskadade eller rörelsehindrade på riksgymnasium

Rg-bidrag kan du ansöka om när du ska studera på riksgymnasiet för rörelsehindrade eller döva och hörselskadade. Bidraget är till för dig som behöver bo på studie­orten. Det finns ingen övre åldersgräns för Rg-bidrag, utan du får det tills du är klar med studierna.

Bidrag på fristående gymnasiesärskola

Du som går på en fristående gymnasie­särskola kan inte få studie­bidrag, extra tillägg eller lärlingsersättning. I stället får du förlängt barnbidrag från Försäkringskassan. Du kan dock få inackorderings­tillägg från CSN om du inte kan bo hemma. Tillägget är 1 190–2 350 kronor per månad.

Inackorderingstillägg

Se hur mycket pengar du kan få

Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden. Du får det för alla hela månader du studerar under september till maj. Du får också en extra utbetalning i juni. Om din studietid är kortare, eller om du skulle skolka, får du inte den extra utbetalningen.

I december får vissa bara ett halvt studiebidrag (625 kronor). Det gäller de som fyller 16 år i juli–september. Det beror på att barnbidraget betalas ut till och med september och att det som återstår av terminen, från den 1 oktober till höstterminens slut, ger rätt till 2,5 månaders studiebidrag.

Belopp för övriga bidrag

Beloppen för de övriga bidragen beror oftast på hur stora behov du har.

Extra tillägg

Extra tillägget är 285, 570 eller 855 kronor. Hur mycket du kan få beror på vilken inkomst din familj har.

Extra tillägg

Inackorderingstillägg

Tillägget är 1 190–2 350 kronor per månad utöver studie­bidraget. Hur mycket du får beror på hur långt det är mellan din hemort och skolan.

Inackorderingstillägg

Lärlingsersättning

Lärlingsersättningen är 1 000 kronor per månad utöver studie­bidraget.

Lärlingsersättning

Rg-bidrag

Beloppet för Rg-bidrag är olika för alla som får det. Hur mycket du får beror på hur mycket ditt boende kostar och hur mycket du tjänar, så du behöver kontakta oss för att få veta mer.

Rg-bidrag

Krav och villkor

För att ha rätt till studiehjälp måste din utbildning ge rätt till studiestöd. Du måste även läsa på heltid. Du kan få studiehjälp när du studerar på gymnasieskola, komvux eller folkhögskola till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Åldersgränser

Du behöver vara inom en viss ålder för att få studiehjälp. Du kan få det till och med vårterminen det år du fyller 20. Om du fortsätter studera på höstterminen kan du fortsätta få pengar, men du måste då ansöka om studiemedel.

Du får studiebidrag från och med kvartalet efter du fyllt 16 år. För de övriga bidragen finns det ingen nedre åldersgräns.

För utländska medborgare

Om du är utländsk medborgare behöver du uppfylla särskilda villkor för att ha rätt till svenskt studiestöd.

Vad räknas som heltid?

Med heltidsstudier menar vi det här:

 • Din utbildning räknas som heltidsstudier enligt skolans kursplan eller motsvarande. Studier på en gymnasieskola är normalt på heltid.
 • Du deltar i all verksamhet som ingår i utbildningen om du inte har giltiga skäl att utebli.

På komvux innebär heltidsstudier att du läser minst 20 poäng per vecka.

Om du inte kan studera på heltid

Det finns några situationer då du inte behöver studera på heltid, men ändå får studiehjälp för heltid. Detta gäller exempelvis i de här fallen:

 • Du är sjuk eller har en funktionsnedsättning och därför inte kan studera hela tiden.
 • Du går ett reducerat program i gymnasiet.
Du får inte ha vissa andra ersättningar

Du kan inte få studiehjälp samtidigt som du har vissa andra ersättningar. Det gäller följande ersättningar:

 • aktivitetsstöd
 • utvecklingsersättning
 • etableringsersättning.

Ansöka om bidrag

Du behöver inte ansöka om studiebidraget om du ska studera i Sverige och är svensk medborgare. Du får ditt beslut när skolan rapporterat in att du studerar på heltid.

Om du är utländsk medborgare måste du ansöka om studiebidraget varje läsår.

De övriga bidragen behöver alla ansöka om varje läsår.

Utländska medborgare behöver alltid ansöka

Om du är utländsk medborgare måste du ansöka om studiebidrag varje läsår. Vi prövar då om du har rätt till svenskt studiestöd.

Rätt till studiestöd för studier i Sverige

När kommer pengarna?

Bidragen betalas vanligtvis ut den sista vardagen i månaden. Den här månadens sista vardag är torsdag 31 oktober. Studiebidraget betalas ut månaderna september-juni.

Första gången studiebidraget betalas ut

Studiebidraget börjar betalas ut efter att du har fyllt 16 år. När den första utbetalningen kommer beror på i vilken månad du fyller år.

Om du fyller 16 år januari–juni

Om du fyller år i januari–juni betalar CSN ut ditt studiebidrag första gången i september. Den sista utbetalningen av barnbidraget från Försäkringskassan får du i juni, några månader tidigare.

Om du fyller 16 år juli–september

Om du fyller år i juli–september betalar CSN ut ditt studiebidrag första gången i oktober. Den sista utbetalningen av barnbidraget från Försäkringskassan får du i september.

I december får du bara ett halvt studiebidrag (625 kronor). Det beror på att barnbidraget betalas ut till och med september och att det som återstår av terminen, från den 1 oktober till höstterminens slut, ger rätt till 2,5 månaders studiebidrag.

Om du fyller 16 år oktober–december

Om du fyller år i oktober–december betalar CSN ut ditt studiebidrag första gången i januari året därpå. Den sista utbetalningen av barnbidraget från Försäkringskassan får du i december.

Utbetalningsdatum för de övriga bidragen

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg betalar vi ut den sista vardagen i månaderna september–maj. I juni får du vanligtvis ingen utbetalning.

Du kan få pengar i efterhand för månader du har studerat. Då måste du ansöka senast 30 juni.

Extra tillägg

Extra tillägg betalar vi ut den sista vardagen i månaderna september–juni.

Du kan få pengar i efterhand för månader du har studerat. Då måste du ansöka senast 30 juni.

Lärlingsersättning

Lärlingsersättning betalar vi ut den sista vardagen i månaderna september–maj. I juni får du vanligtvis ingen utbetalning.

Du kan få pengar i efterhand för månader du har studerat. Då måste du ansöka senast 30 juni.

Rg-bidrag

Rg-bidrag betalar vi ut den 25:e varje månad, månaderna augusti–april. Om den 25:e är på en helg eller en röd dag får du bidraget vardagen innan.

Du kan få pengar i efterhand för månader du har studerat. Då måste du ansöka senast den 30 juni.

Om du skolkar eller hoppar av skolan

Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Du kan då bli av med studiebidraget. Om vi hinner betala ut pengar du inte hade rätt till, kan du få ett återkrav. Det betyder att du eller din vårdnadshavare måste betala tillbaka de pengarna.

Avbryter du studierna och hoppar av din utbildning måste du meddela skolan om det. Skolan meddelar sedan CSN.

Ogiltig frånvaro på gymnasiet - information om skolk

Pallar du inte att gå till skolan idag? Få pepp, varningar eller hjälp på pallaskolan.se
Det finns även andra händelser som kan påverka dina bidrag

Det kan till exempel vara något av följande:

 • Du byter skola.
 • Du får extra tillägg och din familjesituation förändras, till exempel för att din vårdnads­havare gifter sig.

Om något händer eller ändras

För din vårdnadshavare

Fram tills barnet fyller 18 år, är det vårdnadshavaren som får studiebidraget. Om Försäkringskassan har betalat ut barnbidrag till en vårdnadshavare, får CSN den uppgiften. Vi fortsätter då att betala ut studiebidraget till den personen. Anmäl bankkontot dit CSN ska betala ut pengarna till Swedbanks kontoregister

Om ni är två vårdnadshavare kan ni ändra betalningsmottagare eller dela upp bidraget mellan er.

Tänk på att om barnet skolkar så kan bidragen från CSN dras in. Även andra bidrag som familjen har kan påverkas, till exempel flerbarnstillägg eller bostadsbidrag från Försäkringskassan.

Du som är god man för ensamkommande barn

Du som är god man för ensamkommande barn behöver anmäla att du vill vara betalningsmottagare av studiehjälp. Du anmäler det skriftligt.

Det enklaste är att anmäla det under övrigt på ansökan om extra tillägg eller att skicka ett brev eller mejl till oss. Du behöver även skicka in ett registerutdrag från Överförmyndarnämnden som styrker att du är god man.

På sidan Ny i Sverige finns det mer information för dig som är god man.

Ny i Sverige

Du som arbetar på socialnämnd

Ska du ändra betalningsmottagare av studiehjälp? På våra partnersidor kan du läsa mer om hur du gör.

Arbetar på socialnämnd

När du fyller 18 år

När du blir myndig kommer du att få pengarna i stället för din vårdnadshavare. För att du ska få pengarna snabbt är det bra om du anmäler ditt bankkonto till Swedbank så fort som möjligt efter 18-årsdagen.

Om du skolkar och ändå får pengar utbetalda är det även du som är återbetalnings­skyldig när du är myndig. Det innebär att det är du som är skyldig att betala eventuella återkrav från CSN.

Anmäl bankkonto till Swedbank

Återkrav

Studier utanför Sverige

Du kan få bidrag för studier på gymnasium utanför Sverige. De bidragen måste du alltid ansöka om. Vi ställer olika krav på dig och din utbildning beroende på om du ska studera inom eller utanför EU/EES och Schweiz.

Studera utanför Sverige på gymnasiet

Frågor och svar

Mina föräldrar vill att utbetalningen går till den andra föräldern, hur gör de då?

Då ska de fylla i och skicka in blanketten "Ändring av betalningsmottagare mellan vårdnadshavare - studiehjälp".

Jag går på gymnasiet, varför får jag inget bidrag?

Det kan bero på när du fyller år och hur gammal du är.

Det allra första studiebidraget får du som tidigast kvartalet efter att du fyllt 16 år. Det innebär att du som fyller i september får din första utbetalning i oktober, och du som fyller i oktober–december får den i januari.

Som längst kan du få studiebidrag till och med våren det år du fyller 20 år. Efter det kan du ansöka om studiemedel.

Kan jag få pengar från CSN samtidigt som jag får aktivitetsersättning?

Du har inte rätt till studiemedel samtidigt som du har aktivitetsersättning.

Får du aktivitetsersättning på heltid (100 procent) kan du inte få studiemedel. Om du däremot får aktivitetsersättning på 50 procent kan du kombinera med studiemedel på 50 procent.

Om du studerar på gymnasiet och har studiehjälp kan du vanligtvis få bidrag från CSN samtidigt som du har aktivitetsersättning. Men om du får ditt uppehälle (boende och mat) betalt av staten, kommunen eller landstinget och samtidigt har hel aktivitetsersättning, kan du inte samtidigt få bidrag från CSN.

Varför har CSN skickat en förfrågan om mitt ärende till Försäkringskassan?

Försäkringskassan är den myndighet som avgör om din familj omfattas av EU:s förordning om samordning av familjeförmåner. CSN kan skicka en förfrågan om ditt ärende till Försäkringskassan om du är under 20 år och studerar på gymnasienivå och exempelvis har en förälder som bor eller arbetar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.

För dig som arbetar inom skolan

På våra partnersidor kan du läsa mer om hur du rapporterar uppgifter till CSN. Det finns även material som du kan använda när du informerar eller vägleder studerande på gymnasiet.

Rapporterar uppgifter till CSN

Hjälper och vägleder studerande

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2019-09-11
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller