Hoppa till innehåll

Extra tillägg på gymnasiet

Extra tillägg är ett bidrag som du som studerar på gymnasiet kan få om familjen har låga inkomster. Här hittar du mer information om regler och hur du ansöker.

Om extra tillägg

Extra tillägg är ett bidrag som du som studerar på gymnasiet kan få om familjen har låga inkomster. Din familjs inkomst måste vara lägre än 125 000 kronor före skatt under ett läsår. Vi räknar läsåret från den 1 juli till den 30 juni.

Kan jag få extra tillägg?

Du kan få extra tillägg om det här stämmer på dig:

 • Du och din familj har en inkomst som är lägre än 125 000 kronor före skatt under perioden 1 juli–30 juni. Om din familj har en förmögenhet över 75 000 kronor räknar vi även in en femtedel av den.
 • Du studerar på heltid.
 • Du går en utbildning som ger rätt till extra tillägg.
 • Du är högst 20 år. Du kan få bidraget till och med första halvåret det år du fyller 20. Det finns ingen nedre åldersgräns.
 • Du studerar på ett gymnasium i Sverige eller utanför Sverige.

Detta gäller även dig som är utländsk medborgare och har rätt till svensk studiestöd.

Vad räknas som inkomst?

När du söker extra tillägg ska du räkna med alla skattepliktiga inkomster. Det här är exempel på inkomster som räknas:

 • lön
 • a-kassa
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • skattepliktigt vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag
 • aktivitetsstöd
 • aktivitetsersättning
 • inkomster från eget företag
 • ränta
 • aktieutdelning.

Det här räknas inte som inkomster:

 • studiehjälp
 • studiemedel
 • barnbidrag
 • underhållsstöd eller underhållsbidrag
 • bostadsbidrag
 • försörjningsstöd (socialbidrag)
 • introduktionsersättning
 • etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning.
Vems inkomster räknas med?

Hur CSN räknar ut din familjs inkomst beror på din familjesituation. Här kan du se hur olika familjeförhållanden påverkar vilken inkomst vi räknar med.

Med vårdnadshavare menar vi förälder eller person som är utsedd att ha vårdnaden om dig nu om du är under 18 år. Det är ofta båda eller någon av föräldrarna som är vårdnadshavare. Om du är äldre menar vi den eller de som hade vårdnaden om dig innan du fyllde 18 år.

Hur vi räknar inkomst beroende på familjesituation

Familjeförhållande

Inkomst som CSN räknar med

Båda föräldrarna är vårdnadshavare.

Båda vårdnadshavarnas och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Föräldern är inte gift eller sambo med någon.

Vårdnadshavarens och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Dina föräldrar är inte gifta med varandra men de bor ihop.

Båda föräldrarnas och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Dina föräldrar är gifta med varandra och bor ihop.

Båda föräldrarnas och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Dina föräldrar är gifta med varandra, men de bor inte ihop.

Vårdnadshavarens och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Föräldern är gift med någon annan än din andra förälder och bor ihop med honom eller henne.

Vårdnadshavarens, styvförälderns och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Föräldern är gift med någon annan än din andra förälder men bor inte ihop med honom eller henne.

Vårdnadshavarens, styvförälderns och din ekonomi räknas.

Du har en god man för ensamkommande barn.

Din ekonomi räknas.

Du har en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Din ekonomi räknas.

Du är gift.

Din ekonomi räknas. Inkomsten räknas från och med kalenderhalvåret efter att du gift dig.

Du bor tillsammans med en person som du har barn med.

Din ekonomi räknas. Inkomsten räknas från och med kalenderhalvåret efter att barnet är fött.

Du är familjehemsplacerad.

Båda vårdnadshavarnas och din ekonomi räknas. Detta gäller om dina föräldrar står kvar som vårdnadshavare.

Så mycket kan du få

Hur mycket du får i extra tillägg beror på hur stor inkomst du och din familj har. I tabellen ser du hur mycket extra tillägg du får vid olika inkomster.

Extra tillägg beroende på inkomst

Inkomst före skatt, kr

Extra tillägg per månad, kr

Lägre än 85 000

855

85 000–104 999

570

105 000–124 999

285

 

Ansök om extra tillägg

Beställ blankett här på webbplatsen eller hämta den på skolan. Du kan som längst ansöka om ett läsår i taget. Skicka ansökan till CSN:s postadress.

Om du är under 18 år ska din vårdnadshavare (vanligtvis en förälder) fylla i och skicka in den. Om du är över 18 år kan du göra din ansökan själv.

För läsåret 2020/21 ska ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 juni 2021.

Alla inkomster behöver styrkas

Du behöver styrka familjens inkomst genom att skicka in aktuella intyg till CSN. Intyget ska visa lön eller skattepliktiga ersättningar före skatt. Det kan till exempel vara lönespecifikationer, arbetsgivarintyg eller besked om utbetalning från Försäkringskassan.

Om någon i familjen har försörjningsstöd (behovsprövat bidrag som betalas ut av kommunen och som ska täcka kostnader för boende och mat) behöver socialförvaltningen fylla i ett intyg till oss. Använd gärna Intyg från socialförvaltningen (CSN:s blankett 1602M) som följer med ansökan om extra tillägg.

Meddela ändringar till oss

Du behöver anmäla ändringar som kan påverka om du kan få extra tillägg. Det gäller till exempel i de här fallen:

 • Din familjs inkomst ändras.
 • Din familjesituation ändras, till exempel ändrad vårdnad.
 • Du slutar skolan eller byter skola.
Så anmäler du ändringar

Om familjesituationen eller familjens inkomst ändras ska du anmäla det till CSN. Använd blanketten ”Anmälan om ändringar” som du fick med beslutet. Om du är under 18 år, är det föräldrarna som ska skriva under blanketten. Om inkomsten ändrats behöver du även skicka in intyg som styrker den nya inkomstuppgiften.

Om du slutar skolan eller byter skola ska du anmäla det till din skola. Du som studerar utomlands måste anmäla det till CSN.

Det händer efter ändringen

När CSN får veta om ändringen, fattar vi ett nytt beslut om studiehjälp. Det kan innebära något av följande:

 • Du får inte några fler utbetalningar om vi redan betalat ut all studiehjälp du har rätt till.
 • Du får mindre utbetalningar i framtiden.
 • Du måste betala tillbaka det som tidigare betalats ut för mycket (återkrav)
 • Du får mer pengar.

Tänk på att du är skyldig att se till att CSN har rätt uppgifter om dig. Den som lämnar felaktiga uppgifter eller låter bli att anmäla ändringar kan bli polisanmäld.

Frågor och svar

Hur lång handläggningstid har ni?
Jag har extra tillägg och bor med min ena förälder, varför räknas då bådas inkomster med?

Om dina föräldrar har gemensam vårdnad om dig (eller hade det innan du blev myndig), ska båda föräldrarnas inkomster räknas med. Detta beror på att båda två har ansvar för din försörjning.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-07-06
Hjälpte den här sidan dig?
eller