Hoppa till innehåll

Extra tillägg på gymnasiet

Om du studerar på gymnasiet och din familj har låg inkomst kan du ansöka om extra tillägg. På den här sidan hittar du mer information om vad som räknas som inkomst, vems inkomst vi räknar med och hur du ansöker.

Vad är extra tillägg?

Extra tillägg är ett bidrag som du kan få om din familj har låga inkomster. Er sammanlagda inkomst måste vara lägre än 125 000 kronor före skatt under perioden 1 juli–30 juni. Om du ansöker om extra tillägg för läsåret 2021/22 räknar vi er inkomst under perioden 1 juli 2021–30 juni 2022.

Kan jag få extra tillägg?

För att kunna få extra tillägg behöver du uppfylla dessa krav:

 • Du och din familj har en inkomst som är lägre än 125 000 kronor före skatt under perioden 1 juli-30 juni. Om din familj har en förmögenhet över 75 000 kronor räknar vi även in en femtedel av den.
 • Du studerar på heltid.
 • Du går en utbildning i eller utanför Sverige som ger rätt till extra tillägg. De flesta utbildningarna på till exempel gymnasiet och folkhögskola ger rätt till extra tillägg.
 • Du måste ha rätt ålder. Du kan som längst få extra tillägg till och med första halvåret det år du fyller 20. Det finns inte någon nedre åldersgräns.
 • Om du är utländsk medborgare behöver du uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd
Vad räknas som inkomst?

När du söker extra tillägg ska du räkna med alla skattepliktiga inkomster. Det här är exempel på inkomster som räknas:

 • lön
 • a-kassa
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • skattepliktigt omvårdnadsbidrag
 • aktivitetsstöd
 • aktivitetsersättning
 • inkomster från eget företag
 • ränta
 • aktieutdelning.

Det här räknas inte som inkomster:

 • studiehjälp
 • studiemedel
 • barnbidrag
 • underhållsstöd eller underhållsbidrag
 • bostadsbidrag
 • försörjningsstöd (socialbidrag)
 • introduktionsersättning
 • etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning.
Vems inkomster räknas med?

Hur CSN räknar ut din familjs inkomst beror på din familjesituation. Här kan du se hur olika familjesituationer påverkar vilken inkomst vi räknar med.

Med vårdnadshavare menar vi förälder eller person som är utsedd att ha vårdnaden om dig om du är under 18 år. Det är ofta båda eller någon av föräldrarna som är vårdnadshavare. Om du är äldre menar vi den eller de som hade vårdnaden om dig innan du fyllde 18 år.

Hur vi räknar inkomst beroende på familjesituation

Familjesituation

Inkomst som CSN räknar med

Båda föräldrarna är vårdnadshavare.

Båda vårdnadshavarnas och din inkomst räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Föräldern är inte gift eller sambo med någon.

Vårdnadshavarens och din inkomst räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Dina föräldrar är inte gifta med varandra men de bor ihop.

Båda föräldrarnas och din inkomst räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Dina föräldrar är gifta med varandra och bor ihop.

Båda föräldrarnas och din inkomst räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Dina föräldrar är gifta med varandra, men de bor inte ihop.

Vårdnadshavarens och din inkomst räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Föräldern är gift med någon annan än din andra förälder och bor ihop med honom eller henne.

Vårdnadshavarens, styvförälderns och din inkomst räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Föräldern är gift med någon annan än din andra förälder men bor inte ihop med honom eller henne.

Vårdnadshavarens, styvförälderns och din inkomst räknas.

Du har en god man för ensamkommande barn.

Din inkomst räknas.

Du har en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Din inkomst räknas.

Du är gift.

Din inkomst räknas. Inkomsten räknas från och med kalenderhalvåret efter att du gift dig.

Du bor tillsammans med en person som du har barn med.

Din inkomst räknas. Inkomsten räknas från och med kalenderhalvåret efter att barnet är fött.

Du är familjehemsplacerad.

Båda vårdnadshavarnas och din inkomst räknas. Detta gäller om dina föräldrar står kvar som vårdnadshavare.

Hur mycket pengar kan jag få?

Hur mycket du får i extra tillägg beror på hur stor inkomst du och din familj har. I tabellen ser du hur mycket extra tillägg du får vid olika inkomster.

Extra tillägg beroende på inkomst

Inkomst före skatt, kr

Extra tillägg per månad, kr

Lägre än 85 000

855

85 000–104 999

570

105 000–124 999

285


Om du studerar på heltid får du extra tillägg under tio månader, från september till juni.

Utbetalningsdatum läsåret 2021/22

Hur ansöker jag om extra tillägg?

Beställ en ansökningsblankett här på webbplatsen. Du kan som längst ansöka för ett läsår i taget. Skicka din ansökan till CSN:s postadress.

Om du är under 18 år ska din vårdnadshavare (vanligtvis en förälder) skriva under ansökan. Om du är över 18 år kan du skriva under din ansökan själv

För läsåret 2021/22 ska ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 juni 2022.

Du behöver skicka med dokument som visar familjens inkomst

När du ansöker om extra tillägg behöver du skicka med kopior på dokument som visar familjens inkomst. Dokumenten ska visa lön eller skattepliktiga ersättningar före skatt. Det kan till exempel vara lönespecifikationer, arbetsgivarintyg eller besked om utbetalning från Försäkringskassan.

Försörjningsstöd

Om någon i din familj har försörjningsstöd (behovsprövat bidrag som betalas ut av kommunen och som ska täcka kostnader för boende och mat) behöver socialförvaltningen fylla i ett intyg som visar att hen har försörjningsstöd. De kan till exempel använda Intyg från socialförvaltningen (CSN:s blankett 1602M) som följer med ansökan om extra tillägg. Du ska sedan skicka in intyget från socialförvaltningen tillsammans med din ansökan om extra tillägg.

Viktigt att du meddelar ändringar till oss

Har din familjs inkomst ändrats? Kanske är det du som har fått ett extrajobb? Tänk på att du måste anmäla alla ändringar som kan påverka ditt extra tillägg till oss. Då kan vi justera din ersättning så att du får de pengar du har rätt till. Om vi betalar ut pengar som du inte hade rätt till kan du få ett återkrav.

Anmäl till CSN om

 • din familjs inkomst ändras
 • din familjesituation ändras, till exempel om din vårdnadshavare gifter sig
 • du slutar skolan eller byter skola.
Så här anmäler du ändringar

Anmäl ändringar till CSN på blanketten ”Anmälan om ändringar” som du fick med beslutet. Om du är under 18 år ska dina vårdnadshavare skriva under blanketten. Om du har fyllt 18 år ska du skriva under blanketten själv. Du kan också kontakta oss via telefon eller mejl.

Om någon i familjen har fått en ändrad inkomst ska du skicka med intyg som visar den nya inkomsten. Det kan exempelvis vara ett anställningsbevis, lönespecifikation eller utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

Kontakta oss om ändringar

Detta händer efter ändringen

När CSN får in din ändring fattar vi ett nytt beslut om extra tillägg. Det kan innebära något av följande:

 • Du får inte några fler utbetalningar.
 • Du får mindre pengar resten av läsåret.
 • Du måste betala tillbaka det som tidigare betalats ut för mycket (återkrav).
 • Du får mer pengar.

Tänk på att du är skyldig att se till att CSN har rätt uppgifter om dig. Den som lämnar felaktiga uppgifter eller låter bli att anmäla ändringar kan bli polisanmäld.

Frågor och svar

Hur lång handläggningstid har ni?
Jag har extra tillägg och bor med min ena förälder, varför räknas då bådas inkomster med?

Om dina föräldrar har gemensam vårdnad om dig (eller hade det innan du blev myndig), ska båda föräldrarnas inkomster räknas med. Detta beror på att båda två har ansvar för din försörjning.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-07-05
Hjälpte den här sidan dig?