Hoppa till innehåll

Arbetar med studiestartsstödet – för dig på Arbetsförmedlingen och kommunen

Studerande ansöker om studiestartsstöd via sin hemkommun. Här kan du läsa om hur du gör för att hjälpa studerande att ansöka om studiestarts­stöd och hur ni hanterar era behörigheter till tjänsterna. Du hittar även informationsmaterial som du kan använda i vägledningssamtalet.

Studiestartsstödet föreslås bli kvar

I höstens budgetproposition föreslår regeringen att studiestartsstödet ska finnas kvar. De föreslår ett anslag på 410 miljoner per år under perioden 2020-2022, vilket motsvarar 4 700 årsstudieplatser eller cirka 7 500-10 000 studerande per år. Än så länge är det enbart ett förslag. Riksdagen brukar fatta beslut om förslagen i budgetpropositionen i mitten av december.

Alla kommuner har nu fått en preliminär budget för studiestartsstödet för 2020. Den är preliminär ända fram till dess att riksdagen har fattat sitt beslut.

Det går nu att ansöka om studiestartsstöd för studier under 2020. CSN kan dock inte besluta om ansökningarna förrän riksdagen har fattat beslut om budgeten i december. När den studerande skickat in en ansökan för nästa år får de information om att de kommer att få sitt beslut i januari 2020.

Ansökningar som gäller studier under 2019 beslutar CSN som vanligt. Om den studerande vill ansöka om studiestartsstöd för både 2019 och 2020, måste hen göra två separata ansökningar.

Ansökan om studiestartsstöd

För att hjälpa den sökande att ansöka om studiestartsstöd, och för att hålla koll på kommunens budget för studiestartsstödet finns en e-tjänst på csn.se. Den heter Studiestartsstöd och ligger i Mina tjänster. Mina tjänster är CSN:s webbtjänst för partners.

Ansökningar som gäller studier under 2020 kommer vi inte att kunna besluta om förrän i januari 2020. Det beror på att riksdagen ännu inte har beslutat om regeringens förslag att studiestarts­stödet ska vara kvar. Om den studerande vill ansöka för både 2019 och 2020 måste ni göra två separata ansökningar. Ansökningar för 2019 beslutar vi som vanligt.

Vart ska vi skicka de underskrivna ansökningarna om studiestartsstöd?

De ska skickas till:

CSN postservice
751 76 Uppsala

Liknar ansökan om studiestartsstöd ansökan om studiemedel?

Ja. Det är i princip samma ansökan. En ansökan om studiestartsstöd är dock mindre omfattande och lite enklare.

Om den studerande ska läsa 20 veckor på hösten och 20 veckor på våren, behövs en ny ansökan vid årsskiftet då?

Det går vanligtvis att ansöka om studiestartsstöd för perioder om upp till ett år, men i höst behöver ni göra separata ansökningar för 2019 och 2020. Det beror på att vi måste vänta in riksdagens beslut om budgetpropositionen innan vi kan besluta om ansökningarna som gäller studier under 2020.

Går det att söka studiestartsstöd efter man är antagen på utbildning eller redan påbörjat sina studier?

Ja, det är inget formellt hinder. Däremot kan kommunen komma att bedöma att en person som på eget initiativ redan har valt att studera inte kan anses tillhöra målgruppen för stödet. Detta eftersom regeringen i förarbetena till lagen om studiestartsstöd har uttalat att studiestartsstödet ska riktas till dem som ”inte själva tar initiativet till studier”.

Informerar CSN kommunen vilka som blivit beviljade studiestartsstöd?

Ja, i tjänsten Studiestartsstöd under Inskickade ansökningar kan kommunen se om en ansökan behandlas, är beviljad eller fått avslag. Kommunen kan dessutom via sin budget följa hur mycket studiestartsstöd det finns kvar att fördela.

Om den sökande inte ska studera i sin hemkommun, är det då hemkommunen eller den kommun där eleven studerar som tar beslutet om målgruppstillhörighet?

Det är hemkommunen som fattar beslut om målgruppstillhörighet.

Kan den sökande överklaga kommunens beslut om målgruppstillhörighet?

Kommunens beslut om målgruppstillhörighet kan överklagas till förvaltningsrätten.

Kan kommunen välja att prioritera sökande som vill utbilda sig till vissa yrken där det finns lokala rekryteringsbehov?

Kommunen ska besluta om en sökande tillhör målgruppen för studiestartsstödet. Vid bedömningen ska kommunen ta hänsyn till om den sökande kan anses ha ett stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Bedömningen ska således utgå från den sökandes behov av utbildning

Varför ska varje kommun ta fram egna riktlinjer för vilka som tillhör målgruppen?

Stödet syftar till att arbetslösa personer som står långt från arbetsmarknaden ska motiveras till utbildning som förbättrar deras anställningsbarhet. Utbildningsbehoven och arbetsmarknaden ser dock väldigt olika ut i olika delar av landet. Personer med en viss typ av utbildning kan ha lätt att få arbete i en kommun, men betydligt svårare i en annan kommun. Kommuninvånarnas utbildningsbakgrund varierar också stort inom landet. Lokala och regionala riktlinjer säkerställer att rätt personer nås av stödet.

Behörighet till tjänster

För att kunna använda tjänsterna för studiestartsstödet behöver du behörighet. Varje kommun ansvarar för sina egna behörigheter. Ni behöver därför ha en utsedd behörighets­administratör. Behörighets­administratörens uppgift är att dela ut behörighet till de personer som ska använda e-tjänsten. Det finns ingen antalsbegränsning i behörighetssystemet.

Till e-tjänsten finns det två olika behörigheter:

  1. Behörighet för tjänsten Ansöka om studiestartsstöd. Här hjälper kommunen den sökande att ansöka om studiestartsstöd. Här ska kommunen också registrera beslutet om den sökande tillhör målgruppen.

  2. Behörighet för tjänsten Se budget. Här visas uppgifter om anslaget för studiestartsstöd och hur mycket av kommunens budget för studiestartsstöd som finns kvar.

På alla kommunala vuxenutbildningar finns det redan idag utsedda behörighetsadministratörer. De administrerar de användare som rapporterar uppgifter om utbildningar och studerande i Mina tjänster. Det går bra att ge samma person rätt att administrera behörigheterna även för de som ska använda tjänsterna för studiestartstödet.

Anmälan och avtal för kommunen

För att ta del av anslaget för studiestartsstödet behöver kommunen göra en anmälan till CSN. Då blir kommunen även ansluten till de e-tjänster som behövs för att kunna hantera studiestartsstödet. Anmälan gör ni genom att kommunen skriver under och skickar in ett avtal. Avtalet har tagits fram av CSN i samråd med företrädare för Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Din kommun behöver bara göra anmälan en gång.

När ska kommunen skicka in det övergripande avtalet med CSN?

Kommuner som vill använda sig av stödet under 2020, måste ha anmält sig till CSN senast 8 december 2019.

Kan kommuner i samverkan skriva ett övergripande avtal med CSN, eller måste varje kommun skriva ett avtal?

Varje kommun ska normalt skriva ett eget avtal med CSN.

Vem ska skriva under avtalet? Arbetslivsförvaltningen eller utbildningsförvaltningen?

Det kan se olika ut i olika kommuner. Den vid kommunen som har behörighet att sluta denna typ av avtal kan skriva under avtalet.

Informationsmaterial

Här hittar du det informationsmaterial som CSN har tagit fram om studiestartsstödet.

Vill du veta mer om regelverket kring studiestartsstödet, är det sidorna på csn.se du ska besöka.

Studiestartsstöd

Folder om studiestartsstöd

Foldern om studiestartsstöd kan du använda i ditt samtal med den blivande studerande, och sedan lämna till hen. I foldern finns ett beloppsblad som beskriver hur mycket pengar den studerande kan få. Foldern går att beställa i Blankettbeställningen.

Informationsblad om studiestartsstöd på olika språk

Informationsbladen riktar sig till utländska medborgare och finns på svenska, engelska, arabiska, dari, farsi, franska, ryska, somaliska, spanska och tigrinja. Det heter "Studiestartsstöd vid arbetslöshet (CSN nr 2813)" och går att ladda ner från csn.se under Blanketter samt under Other languages. Det går också att beställa i Blankettbeställningen.

Informationsblad för utländska medborgare om studiestartsstöd (svenska)

Faktablad om studiestartsstöd

Faktabladet om studiestartsstödet går att ladda ner från csn.se eller beställa från Blankettbeställningen.

Faktablad om studiestartsstöd

Faktablad om studiestartsstöd (engelska)

Frågor och svar

Var finns information för den som studerar?

Information som om studiestöd hittar du på csn.se. Vill du veta mer om regelverket och vilka villkor som gäller för att ha rätt till studiestartstöd, är det de sidorna du ska besöka.

Studiestartsstöd

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2019-10-16
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller