Hoppa till innehåll

Arbetar med studiestartsstödet – för dig på Arbetsförmedlingen och kommunen

Studerande ansöker om studiestartsstöd via sin hemkommun. Här kan du läsa om hur du gör för att hjälpa studerande att ansöka om studiestarts­stöd och hur ni hanterar era behörigheter till tjänsterna. Du hittar även informationsmaterial som du kan använda i vägledningssamtalet.

Satsning på studiestartsstödet 2020 utifrån coronakrisen

Regeringen och riksdagen har beslutat att tillfälligt ändra några av villkoren för studiestartsstödet samt utöka budgeten för stödet, på grund av coronakrisen. Syftet är att underlätta för de som blivit arbetslösa under coronakrisen att börja studera, så att de åter ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller fram till årsskiftet.

Sänkt krav på arbetslöshet

Från och med den 1 juli 2020 kan en person ha rätt till studiestartsstöd även om hen varit arbetslös kortare tid än sex månader.

Personen kan alltså ha rätt till studiestartsstöd oavsett hur länge hen varit arbetslös. Men den sökande måste förstås tillhöra målgruppen för studiestartsstödet, det vill säga ha kort utbildning sedan tidigare och ha stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Den sökande behöver också uppfylla övriga villkor för att ha rätt till studiestartsstöd.

Fribeloppet tas bort

Fribeloppet för studiestartsstödet tas bort under 2020. Det innebär att de inkomster som den studerande haft under 2020 inte kommer att påverka hur mycket studiestartsstöd hen kan få. Det gäller alla typer av inkomster. Lönen räknas till det kalenderhalvår då den betalas ut. Det innebär att om decemberlönen för 2020 betalas ut i januari, så påverkar lönen rätten till studiestartsstöd för 2021.

Budgeten för studiestartsstödet utökas under 2020

Budgeten för studiestartsstödet utökas med 142 miljoner under 2020. Det motsvarar 1 500 helårsstudieplatser eller cirka 4 500-6 000 studerande. De extra pengarna kommer att fördelas mellan kommunerna på samma sätt som den ordinarie budgeten. Ökningen av budgeten görs den 1 juli och gäller för 2020. Det finns ännu ingen information om hur budgeten kommer att se ut för 2021.

Viktigt att veta om ansökan

De ändrade reglerna och den utökade budgeten gäller från och med den 1 juli 2020. Det är först då som CSN kan börja pröva ansökningarna utifrån de ändrade reglerna.

Vad gäller vid nästa ansökan för studerande som fortsätter att studera under 2021?

Om den studerande blivit beviljad studiestartsstöd utifrån det tillfälligt lägre villkoret på arbetslöshet, kan personen fortsatt få studiestartsstöd även efter 2020. Detta gäller så länge som den studerande inte gör ett uppehåll i sina studier på sex månader eller mer, och så länge som hen uppfyller övriga villkor för att få studiestartsstöd.

Vad ska vi göra om en person redan fått avslag på sin ansökan för studier efter 1 juli?

Om avslaget beror på att personen inte har varit arbetslös under tillräckligt lång tid och studierna börjar den 1 juli eller senare, så kan ni skicka in en ny ansökan efter den 1 juli. Då kommer vi att pröva den utifrån de nya reglerna.

Ansökan om studiestartsstöd


För att hjälpa den sökande att ansöka om studiestartsstöd, och för att hålla koll på kommunens budget för studiestartsstödet finns en e-tjänst på csn.se. Den heter Studiestartsstöd och ligger i Mina tjänster. Mina tjänster är CSN:s webbtjänst för partners.

Vart ska vi skicka de underskrivna ansökningarna om studiestartsstöd?

De ska skickas till:

CSN Postservice
751 76 Uppsala

Liknar ansökan om studiestartsstöd ansökan om studiemedel?

Ja. Det är i princip samma ansökan. En ansökan om studiestartsstöd är dock mindre omfattande och lite enklare.

Om den studerande ska läsa 20 veckor på hösten och 20 veckor på våren, behövs en ny ansökan vid årsskiftet då?

Nej, det behövs inte. Det går att ansöka om studiestartsstöd för både hösten och våren i samma ansökan.

Går det att söka studiestartsstöd efter man är antagen på utbildning eller redan påbörjat sina studier?

Ja, det är inget formellt hinder. Däremot kan kommunen komma att bedöma att en person som på eget initiativ redan har valt att studera inte kan anses tillhöra målgruppen för stödet. Detta eftersom regeringen i förarbetena till lagen om studiestartsstöd har uttalat att studiestartsstödet ska riktas till dem som ”inte själva tar initiativet till studier”.

Informerar CSN kommunen vilka som blivit beviljade studiestartsstöd?

Ja, i tjänsten Studiestartsstöd under Inskickade ansökningar kan kommunen se om en ansökan behandlas, är beviljad eller fått avslag. Kommunen kan dessutom via sin budget följa hur mycket studiestartsstöd det finns kvar att fördela.

Om den sökande inte ska studera i sin hemkommun, är det då hemkommunen eller den kommun där eleven studerar som tar beslutet om målgruppstillhörighet?

Det är hemkommunen som fattar beslut om målgruppstillhörighet.

Kan den sökande överklaga kommunens beslut om målgruppstillhörighet?

Kommunens beslut om målgruppstillhörighet kan överklagas till förvaltningsrätten.

Kan kommunen välja att prioritera sökande som vill utbilda sig till vissa yrken där det finns lokala rekryteringsbehov?

Kommunen ska besluta om en sökande tillhör målgruppen för studiestartsstödet. Vid bedömningen ska kommunen ta hänsyn till om den sökande kan anses ha ett stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Bedömningen ska således utgå från den sökandes behov av utbildning

Varför ska varje kommun ta fram egna riktlinjer för vilka som tillhör målgruppen?

Stödet syftar till att arbetslösa personer som står långt från arbetsmarknaden ska motiveras till utbildning som förbättrar deras anställningsbarhet. Utbildningsbehoven och arbetsmarknaden ser dock väldigt olika ut i olika delar av landet. Personer med en viss typ av utbildning kan ha lätt att få arbete i en kommun, men betydligt svårare i en annan kommun. Kommuninvånarnas utbildningsbakgrund varierar också stort inom landet. Lokala och regionala riktlinjer säkerställer att rätt personer nås av stödet.

Behörighet till tjänster

För att kunna använda tjänsterna för studiestartsstödet behöver du behörighet. Varje kommun ansvarar för sina egna behörigheter. Ni behöver därför ha en utsedd behörighets­administratör. Behörighets­administratörens uppgift är att dela ut behörighet till de personer som ska använda e-tjänsten. Det finns ingen antalsbegränsning i behörighetssystemet.

Till e-tjänsten finns det två olika behörigheter:

  1. Behörighet för tjänsten Ansöka om studiestartsstöd. Här hjälper kommunen den sökande att ansöka om studiestartsstöd. Här ska kommunen också registrera beslutet om den sökande tillhör målgruppen.

  2. Behörighet för tjänsten Se budget. Här visas uppgifter om anslaget för studiestartsstöd och hur mycket av kommunens budget för studiestartsstöd som finns kvar.

På alla kommunala vuxenutbildningar finns det redan idag utsedda behörighetsadministratörer. De administrerar de användare som rapporterar uppgifter om utbildningar och studerande i Mina tjänster. Det går bra att ge samma person rätt att administrera behörigheterna även för de som ska använda tjänsterna för studiestartstödet.

Anmälan och avtal för kommunen

För att ta del av anslaget för studiestartsstödet behöver kommunen göra en anmälan till CSN. Då blir kommunen även ansluten till de e-tjänster som behövs för att kunna hantera studiestartsstödet. Anmälan gör ni genom att kommunen skriver under och skickar in ett avtal. Avtalet har tagits fram av CSN i samråd med företrädare för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Din kommun behöver bara göra anmälan en gång.

När ska kommunen skicka in det övergripande avtalet med CSN?

Kommuner som vill använda sig av stödet under 2020, måste ha anmält sig till CSN senast 8 december 2019.

Kan kommuner i samverkan skriva ett övergripande avtal med CSN, eller måste varje kommun skriva ett avtal?

Varje kommun ska normalt skriva ett eget avtal med CSN.

Vem ska skriva under avtalet? Arbetslivsförvaltningen eller utbildningsförvaltningen?

Det kan se olika ut i olika kommuner. Den vid kommunen som har behörighet att sluta denna typ av avtal kan skriva under avtalet.

Informationsmaterial om studiestartsstöd

Här hittar du material som du kan använda när du informerar om studiestartsstödet:

Information på csn.se

Vill du veta mer om regelverket kring studiestartsstödet, är det sidorna på csn.se du ska besöka.

Studiestartsstöd

Folder och beloppsblad

Framsida av folder om studiestartsstöd

Du kan beställa foldern i blankett­beställningen. Foldern har artikel­nummer 2812A.

Till foldern hör ett beloppsblad samt ett blad om de tillfälliga reglerna under 2020 på grund av coronapandemin.

Klicka på bilden för att se hela foldern.

Blankettbeställningen

Informationsblad om studiestartsstöd på olika språk

Informationsbladen riktar sig till utländska medborgare och finns på svenska, engelska, arabiska, dari, farsi, franska, ryska, somaliska, spanska och tigrinja. Det heter "Studiestartsstöd vid arbetslöshet (CSN nr 2813)" och går att ladda ner från csn.se under Blanketter samt under Other languages. Det går också att beställa i Blankettbeställningen.

Informationsblad för utländska medborgare om studiestartsstöd (svenska)

Arbetsförmedlingens webbinar om studiestartsstödet

Emil Johansson, chef på Arbetsförmedlingen, förklarar på ett enkelt sätt hur det fungerar med studiestartsstödet.

Till webbinaret på Arbetsförmedlingens webbplats

 

Faktablad om studiestartsstöd

Faktabladet om studiestartsstödet går att ladda ner från csn.se eller beställa från Blankettbeställningen.

Faktablad om studiestartsstöd

Faktablad om studiestartsstöd (engelska)

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-09-02
Hjälpte den här sidan dig?
eller